Elektroimpedančná mamografia

 

Elektroimpedančná mamografia vykonaná pomocou mamografu MEIK® umožňuje vizualizovať rozloženie elektrickej vodivosti biologických tkanív v niekoľkých priečnych rezoch mliečnej žľazy (prsníka) a na získaných mamogramoch umožňuje nachádzať a identifikovať oblasti s anomálnymi hodnotami elektrickej vodivosti (tumor, kalcifikát a iné patológie). Základnými prednosťami elektroimpedančných metód v diagnostike je absolútna neškodnosť vyšetrenia, vysoká vypovedacia schopnosť, ktorá je spojená s vysokou koreláciou medzi elektrickou vodivosťou (elektrickou impedanciou) biologických tkanív s ich fyziologickým stavom, kompaktnosťou a jednoduchosťou metódy merania.

Počas skenovania prístroj pomocou jednej z 256 elektród striedavo injektuje do tela pacienta slabý elektrický prúd (0,5 mA s frekvenciou 50 kHz) a meria zodpovedajúce rozloženie elektrického potenciálu na jeho povrchu. S použitím matematických algoritmov a počítača sa namerané údaje ďalej používajú na rekonštrukciu elektroimpedančných zobrazení (mamogramov) a umožňujú získať kvalitnejšie a detailnejšie zobrazenie štruktúry tkanív mliečnej žľazy vo forme mamografických rezov v rôznych hĺbkach.

Cieľ elektroimpedančnej mamografie

 

Hlavným cieľom elektroimpedančnej mamografie je skríning mliečnej žľazy. Ľubovoľný skríning v medicíne vyžaduje čo najširšie pokrytie, čo do veku a pohlavia pacienta. Práve metóda elektroimpedančnej mamografie tieto kritéria skríningu spĺňa, nakoľko nemá obmedzenie ani vo veku vyšetrovaného pacienta t.j. vyšetrenie na mamografe môže postúpiť už aj dievča vo veku od 15 rokov (podľa pohlavnej zrelosti) ani v pohlaví pacienta (žena aj muž). Vzhľadom na štatistikou preukázaný trend, že nádory v poslednom desaťročí „mladnú“ (% nárast výskytu aj pred 40 rokom života) je pre pacienta vhodné mať k dispozícii modernú diagnostickú skríningovú metódu mliečnej žľazy vhodnú aj pre mladších pacientov.

Aké patológie môžeme identifikovať pomocou EI mamografie?

 

Tak ako iné zobrazovacie metódy (CT, MRI, sonografia, RTG mamografia, termovízia, mikrovlnová rádiometria) aj pomocou elektroimpedančnej mamografie vizualizujeme nasledovné patológie mliečnej žľazy:

  • Mastitída
  • Fibroadenóm
  • Cysta/mikrocysta/fibrocysta
  • Kalcifikát/mikrokalcifikát
  • Karcinóm

Každá z týchto patológií sa odlišuje od zdravého tkaniva mliečnej žľazy, ako aj navzájom medzi sebou jednak svojím tvarom, ako aj charakteristickou vodivosťou.

Zobrazenie štruktúry mliečnej žľazy na elektroimpedančnom mamograme

Hlavná meracia jednotka EI mamografu

Realizácia 3D zobrazenia

Ukážka procesu diagnostiky

Po zobrazení výsledkov merania na obrazovke monitoru lekár (mamológ, radiológ alebo gynekológ) pomocou znalostí z anatómie mliečnej žľazy a priradením hodnôt elektrickej vodivosti k jednotlivým štruktúram tkanív identifikuje na jednotlivých priečnych rezoch prsníka štruktúrne anomálie, ktoré zodpovedajú niektorej z hore uvedených patológií.

 

Na to slúži aj “vodivostná škála tkanív mliečnej žľazy”:

Rozdelenie tkanív prsníkov podľa ich elektrickej impedancie

Zobrazenie jednotlivých patológií na elektroimpedančnom mamograme

Nekomplikovaná nodulárna forma nádoru prsníka (duktálno-lobulárny karcinóm in situ D/LCIS)

Duktálny alebo lobulárny karcinóm in situ D/LCIS sa pomocou klasického RTG mamografu alebo sonografu dosť ťažko identifikuje, jednak z dôvodu svojej veľkosti ako aj denzity tkanív mliečnej žľazy. Tieto dva faktory nepredstavujú pri identifikácii D/LCIS pomocou EI mamografu žiadne komplikácie. Na zobrazeniach EI mamografie v škále čierno bielej farby je onkologický proces vo forme IN SITU vyfarbený červenou farbou – všetko tkanivo s s vodivosťou väčšou ako 0,95 jednotiek. Z teórie o nádoroch vieme, že nádor produkuje namiesto CO2 kyselinu mliečnu, ktorá mení pH samotného nádoru ale aj jeho okolia smerom nadol – t.j. koncentrácia [H+] iónov stúpa a tie sú príčinou zvýšenej vodivosti.

Fibroadenóm

Fibroadenóm je novotvar, ktorý sa dá v stredne až nízko denzných prsníkoch identifikovať aj palpačne. Na elektroimpedančnom mamograme je fibroadenóm zobrazovaný ako lézia obkolesená fibróznym tkanivom, väčšinou v tvare nie úplne uzavretej podkovy (U tvar). Hodnota vodivosti stredu lézie sa pohybuje od cca 0,10 až do 0,50 jednotiek vodivosti a okolité fibrózne tkanivá sú zobrazené ako čierne oválne teleso s vodivosťou 0,20 až -0,30 jednotiek. Obdobne vyzerá aj druhý typ nádoru označovaný ako edematózno-infiltratívna forma nádoru s hodnotou vodivosti lézie od 0,40 až do 0,80 jednotiek. Ak je hodnota vodivosti lézie na rozhraní 0,40 až 0,55, tam je pravdepodobnosť fibroadenómu voči karcinómu 50:50. Pri pozitívnom náleze musí rozhodnuť až biopsia.

Histologicky potvrdený fibroadenóm v ľavom a pravom prsníku.

 

V pravom prsníku je novotvar zobrazený v centre mamogramu a v ľavom prsníku v polohe 6 hodín.

Mikrokalcifikáty

Mikrokalcifikáty alebo jeden kalcifikát predstavujú vlastne vyzrážané kryštáliky kalcia, ktoré u mnohých žien spôsobujú bolesti prsníkov. Približne 3 % kalcifikátov vedú k vzniku nádorov.