Diabetes mellitus 1. typu (T1DM) označovaný aj pojmami „inzulín-dependentný“ diabetes mellitus (IDDM) alebo „juvenilný diabetes mellitus“. T1DM je orgánovo špecifické autoimunitné ochorenie, v dôsledku ktorého je bunkami imunitného systému sprostredkovaná deštrukcia b-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu. Výsledkom je insuficiencia alebo až úplné zlyhanie sekrécie inzulínu.

T1DM predstavuje vážne ochorenie, nakoľko v dôsledku komplikácií významne zvyšuje morbiditu, mortalitu a zhoršuje kvalitu života pacientov. Sprievodné komplikácie postihujú prakticky celý organizmus. Najčastejšie komplikácie súvisia s postihnutím ciev a delíme ich na mikrovaskulárne (retinopatia, nefropatia, neuropatia) a makrovaskulárne (ischemická choroba srdca, mozgu a dolných končatín). Pre pacientov postihnutých patológiou T1DM sú charakteristickejšie mikrovaskulárne komplikácie.

Video porovnanie:
zdravé kapiláry končatín a kapiláry poškodené diabetom.

Diagnostické znaky:

  • laboratórne je charakteristická hyperglykémia a nízky (<0.15 nmol/l) až chýbajúci C-peptid v plazme. V prípade nejednoznačného klinického obrazu a intermediárnych hladín C-peptidu (0.15-0.30 nmol/l) napomáha pozitivita autoprotilátok,
  • prítomnosť cirkulujúcich autoprotilátok proti antigénovým štruktúram b-buniek: proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej (GAD), tyrozín fosfatáze (IA2A), inzulínu (IAA) a protilátok proti bunkám Langerhansových ostrovčekov (ICA). Za určitých okolnosti môže byť prínosné aj vyšetrenie imunogenetických znakov (predispozičné a protektívne HLA-alely).

DM-1 rozdeľujeme na dve formy:

  • autoimunitne podmienený diabetes mellitus 1. typu (väčšina pacientov)
  • idiopatický diabetes mellitus 1. typu (zriedkavý, patogenéza nie je jasná)

Autoimunitne podmienený T1DM sa zvykne bližšie špecifikovať ešte na dve subformy:
a) klasická forma s rýchlym začiatkom a plne rozvinutým klinickým obrazom už v čase manifestácie
b) latentná, pomaly sa rozvíjajúca forma, pri ktorej v čase manifestácie obvykle chýbajú klasické klinické prejavy a mnohokrát sa sprvoti často chybne diagnostikuje ako T2DM. Na túto formu v dospelom veku treba aktívne myslieť.