Oxid uhličitý: induktor civilizačných patológií.

Jusko P., Onkocet Ltd., Bratislava, Slovakia, 5. november 2014 

Abstrakt: Oxid uhličitý: induktor „civilizačných“ patológii.

Bolo zistené, že nadmerná hladina CO2 v krvi vedie k porušeniu rovnováhy procesov zúčastňujúcich sa na jeho tvorbe a regulácii, čo má za dôsledok vznik patológii ako je diabetes mellitus II. typu, systémová hypertenzia, obezita, narušenie funkcie štítnej žľazy, atď. Príčinou zvýšenej hladiny CO2 v krvi sú predovšetkým bakteriálno-hnilobné procesy prebiehajúce v hrubom čreve.

V ľudskom organizme oxid uhličitý (CO2) vzniká z dvoch bazálnych procesov:

  1. metabolický CO2 (CO2m) v procese spaľovania cukrov v bunkách orgánov a tkanív organizmu

    C6H12O6(aq) + 6O2(g) ———-> 6CO2(g) + 6H2O(l) + ~38 ATP + teplo  [1]


    (teplo  ΔG = −2880 kJ/mol C
    6H12O6)

  2. bakteriálno-hnilobné procesy prebiehajúce v dôsledku aktivity mikrobiálnej flóry v hrubom čreve, ktoré majú za dôsledok tvorbu plynov ako CO2 (CO2c), H2, CH4 a vyššie uhľovodíky, NH3, H2S a iné merkaptany.

Celková hladina CO2b v krvi je teda súčtom metabolického CO2m a  CO2c vznikajúceho v hrubom čreve. CO2c vznikajúci v hrubom čreve sa za určitých okolnosti môže resorbovať do krvného riečišťa. Množstvo CO2c absorbovaného krvou závisí jednak od množstva CO2 produkovaného baktériami kolonizujúcimi hrubé črevo, ako aj od hrúbky filmu bakteriálneho pokrytia sliznice hrubého čreva.

 

CO2b = CO2m + CO2c  [2]

Parciálny tlak kyslíka a oxidu uhličitého (PO2 a PCO2) v arteriálnej krvi človeka a zvierat je udržiavaný na pomerne stabilnej úrovni, aj napriek značnému kolísaniu objemu O2 pri spotrebe a eliminácii CO2. Hladina oboch plynov musí byť teda neustále pod prísnou kontrolou. Hypotalamus, hlavný regulátor chemických procesov organizmu, prijíma primárne signály o stave hladiny O2 a CO2 prostredníctvom neurálnej siete od malého, ale veľmi špecifického orgánu nachádzajúceho sa na bifurkácii artérií, chemoreceptora s názvom karotídne teliesko. Preto procesy, ktoré narušia v organizme homeostázu kyslíka a oxidu uhličitého, môžu viesť k systémovým patofyziologickým zmenám.

Hypotéza: nadmerná hladina CO2 v krvi vedie k porušeniu rovnováhy procesov zúčastňujúcich sa na jeho tvorbe a regulácii.

Zvýšená hladina CO2 (hyperkapnia) v krvi PCO2 vedie k celému radu patológií, ktoré dnes moderná medicína označujeme ako „civilizačné“. Na základe kvantitatívnej analýzy viac ako 5 000 analýz výsledkov krvných testov vykonaných pomocou neinvazívneho analyzátora krvi AMP (novší model ANESA) bolo nami zistené, že pacienti, ktorí sú dlhodobo postihnutí dysbakteriózou (dysbiózou) v analýze vykazujú zvýšené hladiny vylučovaného oxidu uhličitého CO2b z pľúc. Zvýšená hladina CO2b v krvi sledovaných pacientov sa odzrkadlila sprievodnými patológiami ako sú: diabetes mellitus (T2DM), systémová hypertenzia, obezita, narušenie funkcie štítnej žľazy, bolesti hlavy (migréna), systémové zvracanie alebo krvácanie zo slizníc. Kvantifikáciou príznakov bolo zistené, že početnosť výskytu a rozsah patológií u daných pacientov je priamo úmerný jednak výške hladiny CO2b v krvi, ako aj samotnej dobe trvania dysbiózy u pacienta. Množstvo CO2m produkovaného bunkami závisí priamoúmerne od množstva kyslíka dodaného bunkám, avšak množstvo tvorby CO2c produkovaného hrubým črevom je nekontrolovateľné. CO2c, produkovaný baktériami čriev a hnilobnými procesmi teda zvyšuje  celkovú hladinu CO2 v krvi (CO2b), čo vedie k vzniku mnohých patológií u človeka. Oxidom uhličitým indukované patológie sú priamoúmerne závislé od rozsahu a doby trvania dysbiózy (dysbióza – narušenie rovnováhy osídlenia hrubého čreva baktériami). Nami nameraný zvýšený obsah CO2 v krvi bol vždy sprevádzaný prítomnosťou minimálne jednej patológie uvedenej v tabuľke, čo viedlo k vysloveniu nasledujúceho záveru: „nadmerná prítomnosť CO2 v krvi vedie k porušeniu rovnováhy procesov zúčastňujúcich sa na jeho tvorbe a regulácii.“

Keď sa bližšie pozrieme na patológie uvedené v Tab. 1 zistíme, že každá z nich vedie k zníženiu tvorby metabolického CO2m. Hlavný chemoreceptor ľudského organizmu – karotídne teliesko, neustále kontroluje hladinu kyslíka (PO2) a H+/CO2  v arteriálnej krvi. Veľkosť neurálneho signálu vyslaného karotídnym telieskom cez aferentné nervové vlákna na hypotalamus je determinovaná len koncentráciou [CO2] (H+/CO2 ). Karotídne teliesko nerozlišuje pôvod CO2 t.j. či CO2 je produktom metabolických procesoch CO2m alebo z baktérialno-hnilobných procesov CO2c . Neurosignál karotídneho telieska má rovnaký charakter. Intenzita a doba trvania signálu je priamo úmerná len hladine PCO2 v arteriálnej krvi a dobe trvania.

Tabuľka 1. Prehľad patológií indukovaných zvýšenou hladinou CO2 v krvi

Ak množstvo CO2 v krvi dosiahne kritickú hladinu, nastáva smrť organizmu (vnútrosystémová intoxikácia – udusenie).